Transport adaptat persones grans

Oferim el servei de transport adaptat col·lectiu de persones residents a Badalona, amb un grau de discapacitat reconegut que els impedeixi la utilització dels transports públics ordinaris autònomament.

El servei es desenvolupa majoritàriament dintre del terme municipal de Badalona, i en menor proporció a altres municipis de l’entorn metropolità (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Alella i Barcelona).

Persones grans

El servei de transport s’adreça a les persones grans amb diversos graus de dependència, sigui física o cognitiva, per tal que puguin assistir als Centres d’atenció diürns de Badalona.

Qui pot sol·licitar el servei?

El/la sol·licitant del servei de transport ha de reunir els següents requisits per accedir al servei de transport per a gent gran:

  • Estar empadronat/a a Badalona.
  • Disposar del document administratiu que acrediti legalment el grau de discapacitat expedit per l’organisme competent, o document on consti que supera el barem de mobilitat reduïda.
  • Tenir una plaça reconeguda en un servei especialitzat Centre de Dia per a Gent Gran, de la Xarxa pública o concertada.

Documentació que cal presentar:

  • Sol·licitud degudament emplenada.
  • DNI del/de la titular.
  • Certificat d'empadronament a Badalona.
  • Fotocòpia del Certificat de Discapacitat del CAD.

Preus públics

El preu públic del servei de transport per a la gent gran és el mateix per a totes les persones beneficiàries, les quals poden escollir entre servei mensual o servei per dia:

  • 62,69 € servei mensual.
  • 7,90 € servei /dia.

On lliurar la documentació:

A través de la nostra Seu electrònica/Instància genèrica, o al carrer Laietània, 29-39, baixos de Badalona (obert de 8 a 15 h). També es pot lliurar al centre mateix on l’usuari vol ser transportat.

Transport_foto-servei
Scroll to Top