Perfil del contractant

El Perfil de contractant de l'IMSP es troba dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

El Departament d'Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya, així com de tots els operadors econòmics, la Plataforma de serveis de contractació pública. El Consorci AOC és el responsable d'impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions públiques de Catalunya.

La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal i com preveuen els articles 63 i 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Finalment, d'acord amb l'article 63.7 de la LCSP, el sistema informàtic que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Accedeix al nostre Perfil de contractant:

Encantat 👋

Subscriu-te per rebre cada setmana un resum de continguts a la teva bústia.

No enviem correu brossa.

Scroll to Top