Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Servei d'atenció terapèutica als infants que presenten trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los, des del seu naixement fins, com a màxim, els sis anys, i a llurs famílies.

Atenem dificultats, trastorns o situacions de risc que poden interferir en el desenvolupament de l’infant, tant en l’àrea de la motricitat i del llenguatge, com en l’emocional, la cognitiva, de criança, etc. Aquesta atenció la fem des dels àmbits familiar, sanitari, educatiu, social, i altres.

Donem tractament global, integrat i coordinat, duent a terme les següents actuacions:

  • Valoració diagnòstica i orientació terapèutica.
  • Tractaments específics individuals i/o grupals de fisioteràpia, logopèdia, psicoteràpia, treball social, seguiment del neurodesenvolupament.
  • Coordinació i col·laboració amb els serveis que atenen l’infant i/o la família, públics i/o privats.
  • Programes de prevenció i detecció amb les Escoles Bressol Municipals de Badalona, i Centre d’Acollida la Dida.
  • Reunions de coordinació periòdica amb diferents ABS, l’Hospital Germans Trias i Pujol, i l’Hospital Municipal de Badalona.

Requisits d'accés

  • L’infant i la família han d’estar empadronats a Badalona, Montgat o Tiana.
  • Les vies d’accés són per indicació o derivació d’algun dispositiu assistencial d’atenció a la infància: pediatria, hospital, escola bressol, escola ordinària, serveis socials, etc. També es poden atendre les sol·licituds per iniciativa familiar.
  • Hi ha d’haver consentiment d’atenció al CDIAP per part d’ambdós pares o representants legals, que tinguin la pàtria potestat del menor.
  • Es prioritzen els infants menors de 3 anys i/o aquells amb afectació greu del seu desenvolupament, d’acord amb el criteri clínic dels professionals de CDIAP.

Ubicació i contacte

   Av. Alfons XIII, 468-470 (entrada lateral)
08913 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8209, 93 460 75 20

Horari d’informació al públic: de dilluns a dijous de 8.30 h a 14 h i de 16 h a 18 h, divendres de 8.30 h a 14 h.

  cdiap@imspbdn.cat

Scroll to Top